Polityka prywatności

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Studentów Fizyki (zwana dalej: „PSSF”) z siedzibą w Krakowie, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000760842, posiadające numer NIP: 6772440133.
 2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym między innymi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innymi aktami prawnymi mającymi zastosowanie przy ochronie danych osobowych.

 

§2. Administrator Danych

 1. PSSF jest administratorem danych osobowych swoich członków, tj.: aktualnych członków PSSF, oraz osób zainteresowanych dołączeniem do PSSF, a więc będących po wypełnieniu stosownej deklaracji członkowskiej, a także osób uczestniczących na podstawie zgłoszenia w wydarzeniach organizowanych przez PSSF.
 2. PSSF jako administrator danych osobowych odpowiada za wyznaczenie celu i sposobu przetwarzania danych, a także za ich bezpieczeństwo.
 3. PSSF przetwarza następujące dane osobowe osób wymienionych w ust.1 powyżej:
 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • nazwa Komitetu Lokalnego PSSF do którego należy dana osoba;
 • rok i stopień studiów;
 • posiadane wykształcenie;
 • nazwa uczelni na której uczy się członek;
 • nazwy wydarzeń PSSF w których bierze udział dana osoba i charakter w jakim ona bierze w nim udział;
 • numer rachunku bankowego;
 • status członkostwa w {iaps} (International Association of Physics Students);
 1. Dane opisane w ust. 3 powyżej, przetwarzane są w następujących celach:
 • dla wypełniania obowiązków wynikających ze Statutu PSSF;
 • dla dokonania sprawozdania z działalności statutowej PSSF;
 • dla wypełniania obowiązków wynikających z regulaminów wydarzeń PSSF w których biorą udział dane osoby;
 1. Ponadto dane osobowe członków PSSF są za ich zgodą przekazywane Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Studentów Fizyki (International Association of Physics Students, {iaps}). {iaps} przetwarza i wykorzystuje te dane w sposób opisany na stronie https://www.iaps.info/privacy-notice/
 2. Kontakt do Administratora Danych Osobowych PSSF jest dostępny pod adresem e-mail: pssf@pssf.edu.pl

 

§3. Dostęp i zmiana danych osobowych

 Osobom których dane osobowe są przetwarzane przez PSSF, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych.

 1. Każdy ma prawo dokonywać aktualizacji, sprostowania, uzupełnienia, żądać ograniczenia przetwarzania danych oraz zmiany swoich danych osobowych w drodze bezpośredniego poinformowania PSSF o zmianie danych osobowych, w szczególności listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pssf@pssf.edu.pl
 2. Każdy kogo dane są przetwarzane ma prawo skorzystać z tzw. prawa bycia zapomnianym, tzn. żądania usunięcia przez PSSF wszelkich przetwarzanych danych osobowych.
 3. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody,
  w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

§4. Postanowienia końcowe

 1. PSSF ma prawo zmienić politykę prywatności bez podania przyczyny w dowolnym momencie. Zmiany, o których mowa powyżej, nie ograniczają praw nabytych przed wejściem zmian w życie.
 2. O treści zmian polityki prywatności PSSF poinformuje poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej PSSF: pssf.edu.pl.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej polityce prywatności, znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.